Produsul a fost adăugat cu succes în coșul de cumpăraturi.
0745805990

 

Campania “E toamna câștigurilor”

- Regulament de organizare -

 

Descrierea campaniei:

Campania “E toamna câștigurilor", desfășurată în perioada 15.09.2021 – 30.09.2021, este organizată de către SC AUTO GEDAL IMPEX SRL (denumită în continuare ‘’Organizatorul’’), cu sediul social în Pielești, Str. Magnolia, nr 14, județul Dolj, înregistrată la ORC sub numărul J16/935/2011, CIF RO 28486416, tel.: 0745.935.560, E-mail: office@autogedal.ro, cont IBAN RO53RZBR0000060013648115, deschis la Raiffeisen Bank, legal reprezentată de d-nul Alin Dăbuleanu, în calitate de Administrator.

Campania se va desfășura în conformitate cu prevederile prezentului Regulament. Regulamentul Campaniei este disponibil oricărui solicitant, în mod gratuit, pe întreaga durată a evenimentului, prin accesarea paginii Organizatorului: https://autogedal.ro/regulament-campanie.

Desfăsurare campanie:

Orice participant eligibil care achiziționează un produs din categoria Cârlige de remorcare, de pe site-ul https://autogedal.ro/, în intervalul 15.09.2021, ora 00:00 – 30.09.2021, ora 23:59, poate câștiga prin tragere la sorți, care se va realiza pe data de 04.10. 2021, un voucher în valoare de 300 de lei.

Valoarea totală a premiilor acestei campanii este de 300 lei. Voucherul este valabil până la data de 31.12.2021 și nu poate fi folosit pentru achiziționarea produselor aflate deja în această Campanie.

1 – ELIGIBILITATE

La Campania “E toamna câștigurilor" poate participa orice persoană fizică sau juridică, rezidentă în România, cu vârsta de minim 18 ani.

2 – PERIOADA CAMPANIEI

Campania este valabilă doar pentru comenzile confirmate începând cu data de 15.09.2021, ora 00:00.

3 - MECANISM CAMPANIE

Înscrierea în Campania “E toamna câștigurilor" se face foarte simplu:

 1. Comanzi cel puțin un produs din oferta www.autogedal.ro, la categoria de produse Cârlige de remorcare și confirmi comanda în intervalul de desfășurare a campaniei.
 2. Îți accesorizezi mașina cu produse omologate și de calitate pentru orice sezon, pentru a conduce liniștit oriunde;
 3. Urmărești pe paginile de socializare ale Auto Gedal rezultatele tragerii la sorți și vezi dacă ești câștigătorul voucherului de 300 de lei;

5 - CONDIȚII GENERALE

Organizatorul își rezervă dreptul de a descalifica orice participant înscris în Campanie, dacă acesta încalcă procedura de înregistrare sau funcționare a Campaniei, prezentul Regulament sau dacă acționează cu intenția de a deranja, abuza, amenința sau hărțui orice persoană implicată în concurs.

Utilizarea, în orice mod, a unor metode frauduloase de înscriere în Campanie va atrage anularea tuturor înregistrărilor prin aceste metode, iar persoanele care folosesc aceste metode vor fi descalificate.

Dacă, din orice motiv, această Campanie nu se poate desfășura conform planificării, din cauza unor cauze aflate în afara controlului Organizatorului, fraudei, problemelor tehnice, sau orice alte cauze care, în opinia Organizatorului, corup sau afectează administrarea, securitatea, corectitudinea, integritatea sau desfășurarea corespunzătoare a Campaniei, Organizatorul îți rezervă dreptul de a anula, înceta, modifica sau suspenda Campania. În situația în care Campania încetează din cauza forței majore, fraudei sau a dificultăților tehnice înainte de finalul Perioadei Campaniei, Organizatorul își ia responsabilitatea de a anunța public și oficial decizia de încetare.

6 - LIMITAREA RĂSPUNDERII

Organizatorul nu va fi responsabil sau răspunzător pentru niciun fel de daune sau pierderi de orice fel, inclusiv daune directe, indirecte, incidente, subsecvente sau punitive, rezultate ca urmare a participarii Dvs. la această Campanie.

Fără a limita cele menționate mai sus, produsele oferite de către Organizator, inclusiv prezenta Campanie, sunt oferite „ca atare”, fără garanții suplimentare, explicite sau implicite, față de cele pe care Organizatorul este obligat, potrivit legislației în vigoare, să le acorde.

7 - LEGISLAȚIE ȘI LITIGII

Prezentul Regulament este guvernat de legislația română. Dacă una dintre clauze va fi declarată nulă, celelalte clauze nu vor fi afectate și vor continua să fie valabile și aplicabile în conformitate cu legislația română. Orice litigiu care decurge din prezentul Regulament va fi soluționat de către instanțele competente de la sediul Organizatorului.

8 - REGULAMENTUL CAMPANIEI

Regulamentul de participare și desfășurare al Campaniei este disponibil, gratuit, oricărui solicitant, pe pagina de internet https://autogedal.ro/regulament-campanie atât și la sediul Organizatorului, din Pielești, Str. Magnolia, nr 14, județul Dolj.

9 - FORȚA MAJORĂ

Forța majoră reprezintă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului, din motive independente de voința sa și a cărui apariție determină imposibilitatea acestuia de a-și îndeplini obligațiile asumate, conform acestui Regulament.

Dacă intervine situația de mai sus sau apare o altă situație de forță majoră care împiedică sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului sau continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor pe perioada în care îndeplinirea obligațiilor va fi împiedicată sau întârziată, conform legii.

10 - ÎNCETAREA CAMPANIEI

Prezenta Campanie va înceta la data de 30.09.2021, ora 23:59, ori în cazul apariției unui eveniment de forță majoră sau în cazul schimbării cadrului legislativ, astfel încât organizarea și desfașurarea Campaniei să presupună creșterea bugetului alocat acestui proiect.

11 - PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 1. Prin prezentul Regulament Oficial, Organizatorul se obligă să respecte prevederile legislației privind protecția datelor cu caracter personal, respectiv ale Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din data de 27.04.2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (,,GDPR’’), aplicabil începând cu 25.05.2018.
 2. Organizatorul acționează în calitate de operator conform GDPR în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor care se înscriu în Campanie. Prelucrarea datelor cu caracter personal colectate și utilizate în contextul organizării și desfășurării Campaniei vor fi guvernate de regulile descrise în acest Regulament.
 3. Scopurile și temeiurile prelucrării datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal sunt prelucrate în urmatoarele scopuri, temeiul prelucrării fiind consimțământul (în conformitate cu art. 6 (1) (a) din GDPR) interesele legitime (în conformitate cu art. 6 (1) (f) din GDPR), obligație legală (în conformitate cu art. 6 (1) (c) din GDPR) și executarea unui contract (în conformitate cu art. 6 (1) (b) din GDPR):

 1. organizarea și desfășurarea Campaniei;
 2. utilizarea datelor cu caracter personal ale clientului în scopuri promoționale și publicitare în legatură cu ofertele actuale în cadrul campaniei (consimțământul persoanelor vizate);
 3. transmiterea de comunicări comerciale în scop de marketing, cum ar fi oferte cu privire la produsele Organizatorului, invitații de a participa la concursuri, loterii publicitare, chestionare sau sondaje și alte comunicări similare (consimțământul persoanelor vizate);
 4. plata impozitelor și a contribuțiilor relevante și raportarea către autoritățile publice competente (obligația legală a Organizatorului);
 5. soluționarea oricăror plângeri în legatură cu organizarea și desfășurarea Campaniei;
 6. punerea în aplicare a prevederilor Regulamentului pentru aparare în instanță și/sau alte proceduri judiciare sau administrative, inclusiv investigarea eventualelor încălcări, realizarea diverselor raportări, analize și studii statistice cu privire la campaniile de marketing organizate și succesul acestora (interesul legitim al Organizatorului);
 7. Activități de arhivare, dacă sunt cerute de legislație (obligația legală a Organizatorului).

În cazul în care consimțământul persoanelor vizate constituie temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, persoanele vizate au dreptul de a-și retrage acest consimțământ în orice moment. În cazul în care câștigătorii îți retrag consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în scopuri promoționale și publicitare, Organizatorul va înceta respectiva prelucrare făra a afecta însa alte operațiuni de prelucrare ale datelor cu caracter personal care se fac în baza altor temeiuri juridice. Participanții care refuză să comunice sau își retrag consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal necesare pentru participarea în Campanie, nu vor fi eligibili să participe la această campanie.

 1. Categorii de persoane vizate

Orice persoană fizică, rezidentă în România, cu varsta de 18 ani (împlinită la data începerii concursului), cu capacitate deplină de exercițiu, care participă la prezenta Campanie.

 1. Destinatarii datelor cu caracter personal

Organizatorul poate dezvălui datele cu caracter personal către:

Partenerii săi, acționând fie ca operatori, fie ca persoane împuternicite, notari publici/ avocați desemnați să acorde asistență pentru organizarea și desfășurarea Campaniei.

Furnizori ai serviciilor aferente activităților de marketing (agenții de marketing, societăți de furnizare a serviciilor de e-mail marketing), Autorități publice sau alte categorii de destinatari, dacă dezvaluirea are la baza un temei juridic adecvat (cum ar fi o obligație legală, consimțământul sau interesul legitim).

 1. Durata de păstrare a datelor

Datele cu caracter personal se păstrează cât este necesar pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retenția datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile.

Spre exemplu, datele cu caracter personal colectate pentru scopul Campaniei vor fi stocate pe durata acesteia plus o perioadă suplimentară de minimum 3 ani. Cu privire la datele clienților pentru care avem diverse obligații de raportare și plata a taxelor și impozitelor, acestea vor fi păstrate pentru întreaga perioadă de arhivare conform regulilor financiar-contabile.

 1. Drepturile persoanelor vizate

Conform reglementărilor în vigoare, personele vizate beneficiază de următoarele drepturi:

 1. Dreptul de acces: persoanele vizate au dreptul de a obține de la Operator confirmarea că prelucrează datele lor cu caracter personal, precum și informații privind specificul prelucrării cum ar fi: scopul, categoriile de date cu caracter personal prelucrate, destinatarii datelor, perioada pentru care datele sunt păstrate, etc.
 2. Dreptul de rectificare a datelor: persoanele vizate au dreptul de a solicita modificarea datelor lor cu caracter personal incorecte ori, după caz, completarea datelor care sunt incomplete.
 3. Dreptul la ștergere: persoanele vizate au dreptul de a solicita ștergerea datelor lor cu caracter personal atunci cand: a. acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate și se prelucrează; b. și-au retras consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal și Operatorul nu le mai poate prelucra pe alte temeiuri legale; c. datele cu caracter personal sunt prelucrate contrar legii; d. datele cu caracter personal trebuie șterse conform legislației relevante;
 4. Retragerea consimțământului și dreptul de opoziție: persoanele vizate au dreptul de a-și retrage oricând consimțământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal prelucrate pe bază de consimțământ. De asemenea, se pot opune oricând prelucrărilor pentru scopul de marketing, inclusiv profilărilor efectuate în acest scop, precum și prelucrărilor bazate pe interesul legitim al Operatorului, din motive care țin de situația lor specifică.
 5. Restricționare: persoanele vizate au dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor în următoarele situații: a. în cazul în care contestă corectitudinea datelor cu caracter personal, pe o perioada care îi permite Operatorului să verifice exactitatea acestor date; b. în cazul în care prelucrarea este ilegală, iar persoanele vizate se opun ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; c. în cazul în care Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoanele vizate le solicită pentru o acțiune în instanță; d. în cazul în care persoanele vizate s-au opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale Operatorilui prevalează asupra drepturilor lor în calitate de persoană vizată.
 6. Dreptul la portabilitate: în masura în care se prelucrează datele cu caracter personal prin mijloace automatizate, persoanele vizate au dreptul să solicite Operatorului furnizarea datelor cu caracter personal într-o formă structurată, utilizată frecvent și care poate fi citită în mod automatizat. Dacă persoanele vizate solicită acest lucru, Operatorul poate să transmită datele lor cu caracter personal unei alte entități, dacă este posibil din punct de vedere tehnic.

Pentru exercitarea drepturilor mentionate la punctele a)-f) persoanele vizate pot contacta Operatorul, utilizând următoarele date de contact:

În atenția: Responsabilului cu Protecția Datelor (DPO), prin e-mail la office@autogedal.ro

Adresa de Corespondență:

- Pielești, Str. Magnolia, nr 14, județul Dolj;

- Telefon: 0745.935.560, de luni până vineri între orele 9:00-17:00;

- E-mail: office@autogedal.ro

Înainte de a da curs oricărei astfel de cereri, ne rezervăm dreptul de a vă verifica identitatea, pentru a ne asigura că solicitarea provine chiar din partea persoanei vizate.

În cazul în care considerați că, legat de acest subiect, un drept al d-voastră v-a fost încălcat, vă puteți adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).

12 - TEMEIUL LEGAL

Prezentul Regulament este în conformitate cu prevederile legislației naționale privind comercializarea produselor și serviciilor, respectiv Ordonanța de Guvern nr. 99/2000 și legislația privind protecția persoanelor fizice în legatură cu prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Reclamațiile privind produsele implicate în Campanie, după finalizarea Campaniei, în conformitate cu prezentul Regulament, nu vor fi luate în considerare și nu vor reprezenta răspunderea Organizatorului.

În caz de tentativă sau fraudare a sistemului Campaniei, abuz sau orice fapte care afectează imaginea Organizatorului, acesta își rezervă dreptul de a lua toate măsurile necesare pentru remedierea situației apărute.

Organizatorul va lua toate măsurile necesare pentru desfășurarea Campaniei în condiții normale conform celor de mai sus, dar nu își asumă răspunderea pentru reclamații, contestații ale participanților care nu vizează încălcarea cadrului legal în vigoare.

Magazin de Incredere

97.00%

dintre cumpărători ar recomanda magazinul.

Viziteaza site-ul AutoGedal.ro pe ShopMania